ماهيت و اهداف طرح روحي

«طرح روحي» توسط يكي از بهائيان مهاجر ايراني به نام روحي ارباب، چند سال قبل طراحي شد. پس از بررسي و تصويب «بيت العدل حيفا» - به عنوان بالاترين نهاد تصميم گيرنده فرقه ضاله بهائيت در سطح جهان - به عنوان يك طرح آزمايشي در كشور كلمبيا اجرا گرديد.

اين طرح در جريان اجراي آزمايشي آن در كلمبيا كه مدت ده سال به طول انجاميد، به طور مستمر و مداوم ارزشيابي مي شد و نتايج اين بررسي ها و ارزيابي ها در اختيار مركزيت بهائيت (بيت العدل حيفا) قرار مي گرفت.

سرانجام «بيت العدل حيفا» پس از پايان مرحله ده ساله آزمايشي اين طرح، تصميم گرفت، تا «طرح روحي» به عنوان يك «راهنماي عمل» به تمام محافل بهايي ابلاغ شود و موارد مطرح شده در آن مورد اجرا قرار گيرد.

يكي از مهمترين اهداف «طرح روحي» ايجاد بسترهاي لازم براي افزايش آمار تعداد بهائيان است و مسئولان مركزيت بهائيت براي ايجاد سهولت در دستيابي به اين هدف، با يك برنامه ريزي گسترده، مؤسساتي را تحت عنوان «مؤسسه آموزشي» در كشورهاي مختلف ايجاد كردند كه براساس آخرين آمارهاي منتشره از سوي مركزيت بهائيت تعداد اينگونه مراكز آموزشي بيش از يكصد مركز مي رسد.

مركزيت بهائيت براي دستيابي به اهداف «طرح روحي» زمان بندي هاي مشخصي را معين كرده اند كه شامل «نقشه هاي پنج ساله» و «نقشه هاي چهار ساله» است كه بعد از آن نيز يك نقشه دوازده ماهه و يك نقشه پنج ساله در نظر گرفته شده است. شعار اصلي نقشه پنج ساله «دخول افواج مقبلين» نام دارد. مؤسسات آموزشي كه بهائيان در ارتباط با «طرح روحي» ايجاد كرده اند، افزون بر هيأت مديره، زير نظر مشاور قاره اي بهائيت كه از سوي «بيت العدل حيفا» معرفي و تأييد شده است، اداره مي گردد. تبليغات فرقه بهائيت در كشورهاي اسلامي، بويژه خاورميانه به دليل حساسيت هاي خاصي كه در مورد آن وجود دارد، براساس يك استراتژي ويژه اي كه از سوي مركزيت بهائيت بدان نام «استراتژي خاموش و پنهان» داده شده، اداره مي شود و براي تحقق اهداف اين استراتژي در كشورهاي مسلمان زمان بيشتري در نظر گرفته اند و تا سال 2021 ميلادي براي رسيدن به اهداف مورد نظر وقت و فرصت معين كرده اند. فعاليت «طرح روحي» در ايران سه سال قبل با پيام 26 نوامبر 2003 ميلادي بيت العدل حيفا آغاز شد. شيوه فعاليت اجرايي «طرح روحي» با فعاليت هاي گذشته بهائيان ايران تفاوت اساسي دارد.

فرقه ضاله بهائيت به امر تبليغات، بهاي زيادي مي دهد و هر سال ميليون ها دلار هزينه كارهاي تبليغاتي مي كند.براي بهائيان اثر تبليغات منفي، نيز به اندازه تبليغات مثبت حائزاهميت است و از رهگذر همين اعتقاد است كه بيت العدل حيفا، افزون بر ميليون ها دلار هزينه براي خريد «فضا» و «وقت» از ماهواره هاي گوناگون و كمك هاي چشمگير به تلويزيون هاي ماهواره اي، مدتي است كه تبليغات رذيلانه اي را درباره اعزام دختران ايراني به شيخ نشين هاي خليج فارس، راه انداخته است. من ترديد ندارم كه اگر درباره گروه هايي كه اينگونه دختران را به سوداي بردن به اروپا و آمريكا مي فريبند و آنها را به مراكز فحشا در «دبي» و ديگر نقاط به بيگاري كثيف وا مي دارند، تحقيق شود، بدون ترديد با اين واقعيت مواجه مي شويم كه تمام گروه هاي فعال در اين كار ضدانساني، بهايي هستند. مديران و كاركنان اينگونه گروه ها، با مأموريت از سوي «بيت العدل حيفا» و با هدف بدنام ساختن جمهوري اسلامي - به عنوان «تبليغات منفي» و يك برنامه كارشناسانه از پيش تدوين شده به اين اقدامات روي آورده اند. «بيت العدل حيفا» كوشيده است، تا در اين دور از فعاليت جديد و در اجراي «طرح روحي» در حد و اندازه يك «اپوزيسيون فعال» موضع بگيرد و اين امر را مي توان از پيام 26 نوامبر 2003 «بيت العدل حيفا» دريافت.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Total Pageviews

Followers

Blog Archive